Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sussen.nl, onderdeel van Hobby en graveercentrum Twente, gevestigd te Hengelo (O)
Versie 1 geldig vanaf d.d.: 01-11-2015

1. Algemeen

 • a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Sussen.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen en opgenomen op de internetsite van Sussen.nl. Wanneer u een schriftelijk exemplaar wilt kunnen wij deze op verzoek toesturen. Hieraan zijn kosten verbonden .
 • b: Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de betalings- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • c: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sussen.nl erkend.
 • d: Sussen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 • a: Wij leveren uitsluitend in Nederland. 
 • b: Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 • c: In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sussen.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • d: Aan de leveringsplicht van Sussen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sussen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • e: Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

 • a: Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
 • b: Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • c: Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.


4. Gegevensbeheer

 • a: Indien u een bestelling plaatst bij Sussen.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sussen.nl. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • b: Sussen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • c: Sussen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Garantie

 • a: Sussen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.  
 • b: Sussen.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • c: De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sussen.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Sussen.nl.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk retour gezonden te worden.
 • d: Indien klachten van de afnemer door Sussen.nl gegrond worden bevonden, zal Sussen.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sussen.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Sussen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sussen.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sussen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • e: Sussen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
 • f: Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Sussen.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.


6. Overeenkomst

 • a: Een overeenkomst tussen Sussen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sussen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
 • b: Sussen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.


8. Zichttermijn / herroepingsrecht

 • a: Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren ( zie tevens 4.2). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sussen.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sussen.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sussen.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • b: Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals graveer en snijwerk op maat (dit geldt tevens voor alle letters,cijfers en figuren) van de door Sussen.nl aangeboden diensten.4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

 

9. Overmacht

 • a: Sussen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • b: Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sussen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • c: Sussen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sussen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • d: Indien Sussen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

 • a: Sussen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 • a: Eigendom van alle door Sussen.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Sussen.nl zolang de afnemer de vorderingen van Sussen.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Sussen.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • b: De door Sussen.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • c: De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 • d: De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sussen.nl of een door Sussen.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sussen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • e: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Sussen.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12. Ontwerp op maat

 • Wanneer u uw eigen ontwerp door ons laat produceren geeft u Sussen.nl toestemming om het ontwerp te reproduceren voor derden en het aan te bieden in de webwinkel, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • a: Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 • b: Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sussen.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een bevoegde rechter kennis,met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14. Materiaal en bewerking

 • a: Wij werken met verschillende soorten hout, hout is een natuurlijk product, het kan voorkomen dat er noesten en/of andere onregelmatigheden in voorkomen. Het kan voorkomen dat kleur en dikte van het foammateriaal licht afwijkt. Het kan voorkomen dat kleur en dikte van papier licht afwijkt Het graveren en snijden wordt uitgevoerd door een lasergraveermachine die door middel van een laserstraal in het materiaal snijdt. Hierdoor is het mogelijk dat er op de achterzijde of aan de randen van het materiaal lichte verkleuringen kunnen voorkomen. Hiervoor nemen wij geen verantwoording.
 • b: Het materiaal dat wij gebruiken is uitsluitend geschikt voor binnengebruik. Gebruikt u het buiten, dan is dit op eigen risico. Wij nemen geen verantwoording voor buitengebruik van het materiaal.

 

15. Aanbiedingen

 • a: Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • b: Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sussen.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • c: Mondelinge toezeggingen verbinden Sussen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • d: Aanbiedingen van Sussen.nl gelden niet voor nabestellingen tenzij schriftelijk overeen gekomen.
 • e: Sussen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • f: Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 16. Afbeeldingen en specificaties

 • a: Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sussen.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.